De ruimte en infrastructuur die een stad vrijmaakt voor kunst zegt meteen iets over welke plek ze/kunst inneemt in haar beleid.
 
Het museum, de concertzaal en het theaterhuis maken de Vlaamse kunststeden aantrekkelijk en interessant voor bewoners, bezoekers en toeristen. Maar ook creatieruimte zou gezien moeten worden als noodzakelijk onderdeel van een goed uitgebouwde culturele infrastructuur. Kunstenaars creëren in hun ateliers, studio's en repetitieruimtes artistieke producties die de museumzalen, publieksbühnes en schouwburgen vullen. De aanwezigheid van betaalbare creatieruimtes in een stad staat garant voor een levendige en diverse kunstenstad.

1. De rol van de atelierorganisaties.

In Vlaamse steden zoals Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge, Hasselt en Genk ontwikkelen en beheren atelierorganisaties betaalbare en kwaliteitsvolle ateliers voor kunstenaars uit diverse disciplines zodat ze in de stad hun artistieke praktijk kunnen uitbouwen. Ze bieden ondersteunende programma's aan waarbinnen kunstenaars ook vaak hun eerste presentatie kansen krijgen.

2. Waarom UFO?

Vanuit hun dagelijkse werking stoten de verschillende atelier-organisaties - elk vanuit hun specifieke stedelijke context - vaak op dezelfde tendensen en obstakels die het steeds moeilijker maken om artistieke creatieruimte, en bij uitbreiding de plaats van de individuele kunstenaars, in de stad te vrijwaren.

Met een schaarser wordend vastgoedkapitaal en steeds kortere leegstandsperiodes, is er nood aan een duurzame langetermijnvisie vanuit de overheid om artistieke creatieruimte betaalbaar te kunnen houden. En de kunstenaars in hun stad.
 
Door samen het platform UFO op te richten willen we het belang van investeren in betaalbare creatie-ruimte en de ontwikkeling van beginnende artistieke praktijken op de agenda plaatsen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor kennisopbouw, expertisedeling en uitwisseling tussen de niveaus rond dit thema.
 
UFO is de koepel van Vlaamse atelier-organisaties NUCLEO (Gent), Cas-co (Leuven), de Tank ( Het Entrepot, Brugge), Vonk (Hasselt-Genk) en AAIR (Antwerpen).
UFO denkt actief mee na over duurzame oplossingen en creatieve modellen om kunstenaars in de stad te houden (en te verankeren), zowel op lokaal als op Vlaams niveau.

3. Ruimte voor de kunstenaar in de stad
 
Voor kunstenaars is een werkplaats een noodzaak. In zijn studio legt de kunstenaar de eerste bouwstenen van een oeuvre en een (inter)nationale carrière. De studio is één van de belangrijkste investeringen en kapitaal voor de (jonge) kunstenaar.
Maar het is net die artistieke creatieruimte die in de meeste Europese kunststeden zwaar onder druk staat. De steden slibben dicht en de beschikbare vierkante meter wordt schaarser en duurder. In steden waar het beleid niet inzet op het betaalbaar maken en houden van artistieke creatie-ruimte, verdwijnen kunstenaars, hun artistieke producties en (inter)nationale netwerken naar de buitengrenzen.
 
Als atelierorganisatie kennen en begrijpen we de noden van de nieuwstedelijke kunstenaar, want  we staan dicht bij de praktijk en bouwen bruggen tussen die praktijk en de bredere context van stad en sector. We ondersteunen kunstenaars in hun ontwikkeling en bieden veel meer dan enkel fysieke ruimte. We bieden  een combinatie van betaalbare atelierruimte met een artistieke ondersteuning die zich richt op de ontwikkeling van de (jonge) kunstenaarspraktijk door materiaal, expertise en netwerk gezamenlijk beschikbaar te stellen. 
 
Door de handen in elkaar te slaan kunnen steden, Vlaamse overheid en atelier-organisaties partners in crime zijn om een ambitieus ruimtelijk plan te ontwikkelen met een plaats voor de creatieplek van de kunsten(aar) in de stad, nu en in de toekomst.